ابزار صنعتی امیر http://amirtools.ir 2020-07-10T10:27:46+01:00 text/html 2019-10-13T16:03:36+01:00 amirtools.ir امیر زارعی تست فشار بنزین http://amirtools.ir/post/818 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8375135218/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9_%DB%B1%DB%B0_%DB%B1%DB%B3_%DB%B1%DB%B8_%DB%B2%DB%B5_%DB%B3%DB%B7.jpg" alt=""></div> text/html 2019-10-13T15:42:59+01:00 amirtools.ir امیر زارعی جعبه بکس هواگیری 1/4 تاپتول سایز 4 الی 13 http://amirtools.ir/post/817 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8375133692/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9_%DB%B1%DB%B0_%DB%B1%DB%B3_%DB%B1%DB%B8_%DB%B2%DB%B5_%DB%B4%DB%B0.jpg" alt=""></div> text/html 2019-10-13T15:32:48+01:00 amirtools.ir امیر زارعی جعبه بکس 3/8 هنس تایوان سایز 6 الی 22 http://amirtools.ir/post/816 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8375133342/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9_%DB%B1%DB%B0_%DB%B1%DB%B3_%DB%B1%DB%B8_%DB%B2%DB%B5_%DB%B4%DB%B6.jpg" alt=""></div> text/html 2019-09-18T15:04:01+01:00 amirtools.ir امیر زارعی ترکمتر جغجغه ای 10 تا 110 نیوتن متر درایو 1/2 تایوان http://amirtools.ir/post/814 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8372764376/photo_2019_09_17_19_24_02_copy.jpg" alt=""></div> text/html 2019-09-18T14:54:12+01:00 amirtools.ir امیر زارعی ست بکس E برند هنس تایوان http://amirtools.ir/post/813 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8372763542/photo_2019_09_17_19_24_09_copy.jpg" alt=""></div> text/html 2019-09-16T07:29:42+01:00 amirtools.ir امیر زارعی گیریس پمپ دستی تایوان http://amirtools.ir/post/812 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8372486500/photo_2019_09_16_11_22_38_copy.jpg" alt=""></div> text/html 2019-09-16T07:17:25+01:00 amirtools.ir امیر زارعی دسته جغجغه های هنس تایوان در سه سایز http://amirtools.ir/post/811 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8372485342/photo_2019_09_16_11_22_47_copy.jpg" alt=""></div> text/html 2019-08-28T11:43:12+01:00 amirtools.ir امیر زارعی ترکمتر تقه ای هنس درایو 1/2 در ستیز های مختلف http://amirtools.ir/post/810 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8370777034/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1.jpg" alt=""></div> text/html 2019-08-18T16:14:54+01:00 amirtools.ir امیر زارعی ست کامل کاسه نمد جازن EF7سر و ته میلنگ و میل سوپاپ+فولی درار سرمیلنگEF7 http://amirtools.ir/post/808 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8369955892/%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D9%87_%D9%86%D9%85%D8%AF.jpg" alt=""></div>